0918415277 0918255499
Trang chủ>Lĩnh vực khác

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

10/02/2014 74

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN PHÁT

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ UY TÍN

      

 

1. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp

Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và mong muốn trở thành một doanh nhân! Vậy quý khách sẽ bắt đầu như thế nào khi thành lập doanh nghiệp? Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý cho quý khách để có một sự khởi đầu kinh doanh hoàn hảo nhất.

Văn phòng Luật sư Tín Phát sẽ tư vấn giúp quý khách các vấn đề cơ bản khi thành lập doanh nghiệp:

– Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh

nghiệp tư nhân và phân tích những ưu, khuyết điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

– Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp sẽ tra cứu sơ bộ tên  doanh nghiệp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm, bị trùng và được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh chấp nhận để quý khách hàng lựa chọn.

– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác…)

– Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp

– Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

– Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng…

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở  hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ  của công ty…

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá  nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ  và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Thành lập công ty Cổ Phần

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh Nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn đổi tên, địa chỉ  trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ  đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

            Tư vấn thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh

– Tư vấn Luật doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty, lựa chọn tên công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, định hướng phát triển, quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, địa chỉ đăng ký thuế của công ty.

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề, mã hóa ngành nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ bao gồm: thời hạn và thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn (bằng tài sản, tiền mặt, thương hiệu, quyền ở hữu trí tuệ…..), tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn, phát hành cổ phiểu, trái phiếu, mua cổ phếu quỹ và các điều kiện ràng buộc khác của thành viên/cổ đông góp vốn.

  – Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chức danh người  đại theo pháp luật của doanh nghiệp; điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật và các trường hợp hạn chế/cấm đối với các hành vi, hoạt động của người đại diện theo pháp luật.

 – Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty trong các trường hợp kết nạp thành viên/cổ đông mới, chuyển nhượng cổ phần, xử lý phần vốn chưa góp đủ của thành viên/ cổ đông xử lý phần vốn trong trường hợp cổ đông bị tuyên bố chết/mất tích…..

 – Tư vấn việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người đại diện phần vốn của cổ đông, các chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp.

 – Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty.

 – Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

 – Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến nội dung thay đổi.

Trình tự  thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy của pháp luật

3. Tư vấn đầu tư

Văn phòng Luật sư Tín Phát tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:

a. Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư tại Tỉnh Lâm Đồng. Hỗ trợ tìm địa điểm dự án, đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư.

b. Thành lập doanh nghiệp có  vốn đầu tư nước ngoài

Văn phòng Luật sư Tín Phát sẽ tư vấn về thủ tục và tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, hợp đồng hợp tác kinh doanh theo qui định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan, xin giấy phép đầu tư.

c. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Văn phòng Luật sư Tín Phát sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ pháp lý;

– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều cỉnh hoạt động của nhà đầu tư.

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam

4. Tư vấn pháp luật lao động

Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

Dịch vụ của Văn phòng Luật sư Tín Phát trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động:

– Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp.

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động;

– Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động;

– Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể;

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;

– Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động;

– Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

– Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Theo quy định của Pháp luật Việt Nam người lao động nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động.

5. Tư vấn hợp đồng

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng theo yêu cầu của khách hàng.

– Dịch vụ của Văn phòng Luật sư Tín Phát trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng – soạn thảo hợp đồng

+ Tư vấn, hướng dẫn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khỏan trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

+ Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

+ Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh ngiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

+ Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

+ Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

+ Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

6. Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Văn phòng Luật sư Tín Phát cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, quản trị doanh nghiệp, lao động, pháp luật đầu tư thông qua việc ký hợp đồng tư vấn thường xuyên.

Khi ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với Văn phòng Luật sư Tín Phát, doanh nghiệp sẽ được Văn phòng Luật sư Tín Phát đảm bảo hỗ trợ, thẩm định về mặt pháp lý khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh

a. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
Văn phòng đại diện phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.
Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

b. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Trong trường hợp các doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện hoặc chi nhành tại Việt Nam, hãy đến với Văn phòng luật sư Tín Phát để được tư vấn với dịch vụ pháp lý “chất lượng, hiệu quả và uy tín” đảm bảo an toàn về mặt pháp lý.

8. Tư vấn mua bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có  quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ  và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp  đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về  các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà  doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp các doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu bán doanh nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với Văn phòng luật sư Tín Phát để được tư vấn với dịch vụ pháp lý “chất lượng, hiệu quả và uy tín” đảm bảo an toàn về mặt pháp lý.

9. Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Giải thể Doanh nghiệp là việc Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt  động hoặc không giải thể Doanh nghiệp do thủ  tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Việc này để lại những hậu quả rất lớn cho công tác quản lý Doanh nghiệp của Nhà nước cũng như chính các thương nhân. Do vậy các thương nhân khi không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.

Trong trường hợp các doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu giải thể doanh nghiệp hoặc chi nhành tại Việt Nam, hãy đến với Văn phòng luật sư Tín Phát để được tư vấn với dịch vụ pháp lý “chất lượng, hiệu quả và uy tín” đảm bảo an toàn về mặt pháp lý.

10. Tư vấn pháp sản doanh nghiệp.

11. Tư vấn pháp luật thừa kế

– Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

– Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

– Tư vấn về khai nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn về việc từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn về thừa kế theo pháp luật

– Tư vấn về thanh toán và phân chia di sản thừa kế

– Tư vấn các thủ tục tục khởi kiện khi có  tranh chấp xảy ra đối với việc thừa kế.

12. Tư vấn pháp luật về ly hôn

– Tư vấn về quyền yêu cầu Toà  án giải quyết ly hôn;

– Tư vấn thủ tục hoà giải  ở cơ sở;

– Tư vấn thủ tục thụ lý  đơn yêu cầu ly hôn;

– Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

– Tư vấn các căn cứ cho ly hôn;

– Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

– Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

– Tư vấn về quyền thăm nom con sau ly hôn;

– Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

– Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

– Tư vấn viết đơn khởi kiện và  hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

13. Tư vấn pháp  luật đất đai

Tư vấn pháp luật đất đai:

– Tư vấn cho khách hàng về pháp luật đất đai.

– Tư vấn hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động mua bán nhà, chuyển nhượng đất đai.

14. Tư vấn pháp luật về con nuôi

– Tư vấn về điều kiện đối với người nhận con nuôi

– Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

– Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố  nước ngoài

– Tư vấn về việc lập hồ sơ nhận con nuôi.

– Tư vấn về hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi.

15. Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Khi Quý khách hàng gặp khó khăn về vấn đề pháp lý, hãy đến với Văn phòng Luật sư Tín Phát để được tư vấn, giải đáp những vướng mắc khó khăn đó.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: Luatsulamdong.com

Gmail: vplstinphat@gmail.com

 1. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: luatsulamdong.com

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
 • + Từ chối nhận di sản thừa kế có được không?

  Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc theo di chúc và trong một số trường hợp người thừa kế có

 • + Sang tên sổ đỏ cho con nên tặng cho hay để thừa kế là tốt nhất ?

  Sang tên sổ đỏ là cách gọi thông thường của chúng ta khi thực hiện các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vậy cha mẹ

 • + Pháp nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc không?

  1. Pháp nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc không? Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 nêu rõ, người thừa kế nếu không là cá nhân thì vẫn có quyền

 • + Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản có bắt buộc phải công chứng?

  Câu hỏi của khách hàng: “Vợ chồng tôi có 1 căn nhà nhỏ ở quê. Chúng tôi dự định làm hợp đồng mua bán căn nhà này, thửa vườn đang trồng cà phê và một xe máy, một

 • + Những trường hợp dù không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế nhà, đất: Ai cũng nên biết

  Những người hưởng thừa kế không phụ thuộc di chúc Theo quy định pháp luật Việt Nam, nếu người chết để lại di chúc hợp pháp, tài sản của người đó sẽ được chia theo

 • + THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • + THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • + THỦ TỤC HIẾN ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHO CƠ SỞ TÔN GIÁO (CHÙA) TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • + THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • + THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DO TÁCH THỬA (TẶNG CHO, CHUYỂN NHƯỢNG) TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay